توركو شعر از علي آقا واحد

یازار : ay han

+0 به یه ن

توركو شعر از علي آقا واحد


بير نفر اهل وفا مين بيوفادن ياخشيدر
بير صداقت اهلي مين اهل ريادن ياخشيدر

(يك نفر با وفا از هزار بيوفا بهتره-يك نفر اهل صداقت از هزار آدم رياكار بهتره)


هانسي گلدر حسنده سندن گوزه لدر،سه و گيليم
هانسي بلبل عشقده من بينوادن ياخشيدر

(كدام گل در زيبايي از تو زيباتره عشق من-كدام بلبل تو عشق از من  بيچاره بهتره)


قاشلارين چرخين هلاليندن ،اوزين خورشيددن
 صورتين آيينه گيتي نمادن ياخشيدر


بيرداها خالين گوزه لليك آرتير يررخسارينه
بير غلط سوزدر ديمشلر ،آغ قارادان ياخشيدرگوزلرين صحراي چين آهولريندن دلفريب
عنبرين گيسولرين مشك خطادن ياخشيدرصحتي بيمار ،عشقين كعبهء كوينده در
 اهل درده خاك راهين توتيادن ياخشيدرمين بلا طوفان قوپسا ،ذره گلمه ز عينيمه
رخنه گورمز هربنا كيم ابتدادن ياخشيدرجاهله تبليغ عرفان ايله ملك آسان دگل
ديدهء خفاش ايچون ظلمت ضيادن ياخشيدرواحد،انصافأ ديسين تبريز ده دوستوم اعتماد
گنجلرده هانسي شاعر بير يادن ياخشيدر  • [ ]

  • اهرریقره داغ - ار��بارانابزار آتا بابا سوزلری برای وبلاگ ها و سایت ها